ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden J.F. Eekelaar B.V.

Algemeen

Artikel 1
1. Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Onder ‘Eekelaar’ wordt in deze voorwaarden verstaan J.F. Eekelaar B.V. gevestigd te Heuvelstraat 59, 5037 AB te Tilburg.
2. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen consument en Eekelaar.
Offertes
Artikel 2
Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard. Eekelaar dient de termijnstelling van veertien kalenderdagen uitdrukkelijk in de offerte op te nemen. Vooruitbetaling
Artikel 3
Eekelaar is gerechtigd alvorens werkzaamheden en levering aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.
Overmacht
Artikel 4
1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Eekelaar niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
2. Een gedane voorruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door Eekelaar gemaakte kosten te vergoeden voorzover deze ten goede van de consument zijn gekomen.
Betaling
Artikel 5
1. Het aan Eekelaar verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument.
De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt Eekelaar hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hierin hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Eekelaar bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
5. Het eigendomsrecht van het goed berust bij Eekelaar totdat door de consument aan alle betalingsverplichtingen ingevolge deze algemene

voorwaarden zijn voldaan.
Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 6
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Eekelaar de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te berekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De door de partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
Annulering
Artikel 7
Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze aangehouden aan Eekelaar die kosten te betalen die Eekelaar in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Garantie

Artikel 8
1. In het eerste jaar na aankoop heeft de consument volledige garantie op fabricage fouten met mogelijkheid tot omruiling.
Na het eerste jaar is een reparatie, indien deze in eigen atelier kan worden uitgevoerd gratis. Onderdelen worden tegen een gereduceerde prijs vervangen mits deze nog leverbaar zijn.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen reclames over direct waarneembare gebreken aan goederen binnen veertien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van desbetreffende diensten bij Eekelaar moet zijn ingediend. Reclames over niet-zichtbare gebreken zullen binnen veertien dagen nadat het gebrek is geconstateerd, of geconstateerd had kunnen worden, eveneens bij Eekelaar moeten zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Eekelaar een redelijke termijn worden gegund teneinde de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
3. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Eekelaar herstel of andere werkzaamheden aan het door Eekelaar -met garantie- geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
4. De consument is gerechtigd een afschrift van het door Eekelaar vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen. Zulks echter uitsluitend voor zover de consument aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
5. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandelingen worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen is voor rekening en eigen risico van de consument, indien schade is toe te kennen aan de leeftijd van het goed en dit van te voren is medegedeeld.
6. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen. Geschillen
Artikel 9
Geschillen tussen consument en Eekelaar kunnen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd als ook aan de Geschillencommissie Optiek, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag. Indien de consument zijn klacht bij de Geschillen commissie aanhangig maakt wordt het geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan Eekelaar heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Eekelaar is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

partners

Social media

We blijven graag in contact met onze klanten.
Ook op onze Social Media kanalen:

Eekelaar Eye Fashion

Heuvelstraat 59
5038AB Tilburg

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00
10:00-17:00
Gesloten